MENU


日韓文化交流基金
公開中・公開直前の映画

去年 前月2018年 8月 翌月 来年

年間表示 週表示 一日表示


第1週

1

• 【展示会】THE GAME MUST GO ON - ..

2

• 【展示会】THE GAME MUST GO ON - ..

3

• 【展示会】THE GAME MUST GO ON - ..

4

• 【展示会】THE GAME MUST GO ON - ..

5

• 【展示会】THE GAME MUST GO ON - ..

第2週

6

• 【展示会】THE GAME MUST GO ON - ..

7

• 【展示会】THE GAME MUST GO ON - ..

8

• 【展示会】THE GAME MUST GO ON - ..

9

• 【展示会】THE GAME MUST GO ON - ..

10

• 【展示会】THE GAME MUST GO ON - ..

11

• 【展示会】THE GAME MUST GO ON - ..

12

• 【展示会】THE GAME MUST GO ON - ..

第3週

13

• 【展示会】THE GAME MUST GO ON - ..

14

• 【展示会】THE GAME MUST GO ON - ..

15

• 【展示会】THE GAME MUST GO ON - ..
• コリアン・マイノリティ研究会第176..

16

• 【展示会】THE GAME MUST GO ON - ..

17

• 【展示会】THE GAME MUST GO ON - ..

18

• 【展示会】THE GAME MUST GO ON - ..

19

第4週

20

• 「多文化共生」を考える研修会2018
• 一般社団法人大阪自由大学主催「北..

21

• 「多文化共生」を考える研修会2018

22

• 「多文化共生」を考える研修会2018

23

• 「多文化共生」を考える研修会2018

24

• 「多文化共生」を考える研修会2018

25

• 「多文化共生」を考える研修会2018
• 韓国歌曲研究会「2018年度 金玄淑教..
• 「映像で見る朝鮮韓国在日」第33回..

26

• 「多文化共生」を考える研修会2018

第5週

27

• 「多文化共生」を考える研修会2018

28

29

30

31


2018年 7月

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31<今日>

2018年 9月

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

公益財団法人 日韓文化交流基金|プライバシーポリシー